Terms of use TENIQO

Regulamin Serwisu Teniqo.com

SPIS TREŚCI:

 

 

Pkt. 1 WSTĘP

Chcemy umożliwić szeroki, wygodny i bezproblemowy dostęp do Serwisu, jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) niezbędne wymagania muszą być spełnione.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Teniqo znajdującego się pod adresem internetowym teniqo.com. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

Pkt. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Teniqo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332795, NIP: 9721200610, Regon: 301142260.

2.2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych, zdjęć, filmów i innych zasobów udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

2.3. Konto — dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

2.4. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

2.5. Teniqo.com — portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.teniqo.com

2.6. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2.7. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

2.8. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.9. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załącznik stanowiący integralną część dokumentu.

2.10. Serwis — tenisowy portal Teniqo.com, figurujący pod adresem internetowym https://www.teniqo.com, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom m.in.:

a) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, wymianę informacji za pomocą wbudowanego systemu pocztowego oraz poczty e-mail,

b) prowadzenie historii swojego życia tenisowego, poprzez rejestrowanie wyników meczów rozgrywanych w różnych klubach, także podczas turniejów i lig tenisowych,

c) korzystanie z systemu wyszukiwania informacji o zawodnikach, trenerach, klubach tenisowych, turniejach,

d) wyrażanie opinii na różnych stronach serwisu,

e) zamieszczanie, katalogowanie i przesyłanie zdjęć, filmów i innych zasobów wgrywanych do systemu.

2.11. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

Pkt. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Właścicielem Serwisu jest Teniqo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Rzemieślniczej 39, 62-081 Przeźmierowo.

3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili Zawodników) umożliwiającej Użytkownikom organizację życia tenisowego, a także publikację informacji o wydarzeniach tenisowych, ułatwiającym nawiązywanie i podtrzymywanie nowych znajomości, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.

3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

3.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

Pkt. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

4.2. Dostęp do niektórych funkcji systemu może wymagać wykupienia dodatkowych usług poprzez niezależny system płatności internetowych. Teniqo nie przechowuje i nie zbiera informacji dotyczących kart kredytowych i rachunków bankowych.

Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

a) W przypadku przedłużenia konta przed upływem terminu ważności niewykorzystane zasoby zostaną przeniesione na następne okresy.

b) W przypadku nie przedłużenia konta w terminie ważności niewykorzystane zasoby nie zostaną przeniesione na następny okres.

c) Usunięcie zasobu nie powoduje zmian w ilości niewykorzystanych zasobów.

d) Właściciele poszczególnych zasobów przyjmują do wiadomości że inni użytkownicy mogą publikować treści na stronach tych zasobów np. zawodnik może dodać wynik meczu rozegranego w klubie.

4.3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://www.teniqo.com/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

4.4. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych.

4.5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna z:

a) zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień,

b) dobrowolnym przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu,

c) potwierdzeniem autentyczności danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie,

d) wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania systemu, w celach statystycznych i marketingowych oraz dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e) zezwoleniem na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług, jak również oświadczeniem, iż osoby, których wizerunek oraz informacje umieszczono w Serwisie nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

f) wyrażeniem zgody na otrzymywanie poczty o charakterze informacyjnym i handlowym wysyłanej przez Teniqo w imieniu własnym i na zlecenie innych współpracujących podmiotów, wyłącznie wysyłanej przez Teniqo,

g) udzieleniem serwisowi Teniqo prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu, nawet po jego rezygnacji z uczestnictwa w serwisie.

h) wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

 

Pkt. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych również w przyszłości, przez ewentualnych następców prawnych firmy Teniqo.

5.2. Administratorem danych osobowych jest Teniqo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

5.4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.4., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poprzez przedstawienie zgody właściwych osób, o których mowa w art. 2.11 albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

5.5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).

5.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

5.7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

c) natychmistowego usunięcia Konta i publikowanych przez Użytkownika treści.

5.8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.9. Teniqo dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

5.10. Wszystkie elementy systemu, pliki, rozwiązania funkcjonalne, grafiki, zdjęcia, aplikacje interaktywne, teksty, materiały audio i wideo, wiadomości pocztowe, układ stron oraz same strony www stanowią własność Serwisu. Wszelkie wykorzystywanie do innych celów, kopiowanie elementów systemu (rewers, engineering), itp. jest zabronione. Próby włamań, działania hackerskie oraz wszelkie próby uszkodzenia, czy destabilizacji systemu będą zgłaszane odpowiednim organom i prawnie ścigane.

5.11. Znaki firmowe i towarowe znajdujące się na stronach niniejszego Serwisu stanowią własność odpowiednich firm i instytucji.

 

Pkt. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

6.3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób,

e) przestrzegania Netykiety.

6.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

6.5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.5 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

6.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem, niezgodny z Ustawą, etyką i dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się wykorzystywania systemu do publikowania danych dostępu do jakichkolwiek serwisów czy usług. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

Pkt. 7 ZABLOKOWANIE KONTA

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

7.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

7.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

7.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

7.5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika wymaga poinformowania Administratora.

7.6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

7.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawniony jest do zablokowania Konta.

7.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

7.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

Pkt. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

8.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

8.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać ze względu na błędy, awarie i przerwy w dostępności Serwisu.

 

Pkt. 9 REKLAMACJE

9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

Pkt. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

10.1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.teniqo.com/sport/pl/regulamin.html.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

10.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

10.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

10.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

10.7. Wszelkie niejasności i problemy będą rozwiązywane na drodze polubownej, ewentualne spory będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Teniqo Sp. z o.o.

 

     
 
 
     
This page uses cookies. Cookies are essential for this webpage to function properly, to enable its functionalites, presenting ads and generation of statistics which helps us understand how you use our website. Further usage of this website, is equal with with usage of cookies for this and directly connected (for your safety) websites.
X